HUC惠仲官网第四次会员代表大会决议(二)

日期: 2019年05月31日


    HUC惠仲官网第四次会员代表大会于2019年5月17日在北京举行。

    会议以无记名投票的方式,表决通过了《关于修改<HUC惠仲官网会员管理办法>的提案》。

                                                                              二〇一九年五月十七日 

分享:

HUC惠仲